สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
โครงการออกบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
[25-06-2023]   โครงการออกบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน)
[14-03-2023]   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ครู ก ร่วมกับ อบต.สมุด ลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน) 
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
[07-03-2023]   โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมการฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ก)
[07-03-2023]   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสมุด ประจำปี 2566 (กิจกรรมการฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ก) 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566
[13-02-2023]   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566 
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[10-08-2022]   โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
[20-07-2022]   โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ฐานข้อมูลตลาด
[25-06-2022]   ฐานข้อมูลตลาด 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควัน
[23-06-2022]   การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควัน 
การจัดเวทีประชาชม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565
[22-04-2022]   การจัดเวทีประชาชม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 
โครงการออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่  ประจำปี พ.ศ. 2565
[31-03-2022]   โครงการออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
[28-02-2022]   รายงานผลการดำเนิน โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
ประกาศเจตนารมณ์  งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล
[27-12-2021]   ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สมุด
[12-11-2021]   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สมุด 
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ  2564
[02-06-2021]   โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
[27-05-2021]   กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ” ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[12-05-2021]   สืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ” ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ประจำปี 2564
[12-05-2021]   โครงการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ประจำปี 2564 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)
[12-05-2021]   โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)  
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตำบลสมุด
[12-05-2021]   การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตำบลสมุด 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[12-05-2021]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
[02-04-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[11-06-2020]   การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
[30-05-2020]   โครงการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” ทุกวันศุกร์
[29-03-2020]   พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” ทุกวันศุกร์  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[25-03-2020]   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมมหัศจรรย์งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
[21-11-2019]   กิจกรรมมหัศจรรย์งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562  
วันธงชาติไทย
[28-09-2019]   วันธงชาติไทย 
ภาพกิจกรรมจิตอาสา
[28-07-2019]   ภาพกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[29-09-2017]   กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการสิ่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2560
[04-09-2017]   โครงการสิ่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2560 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[01-09-2017]   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
[21-08-2017]   โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
กิจกรรม สมุดรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง
[12-07-2017]   กิจกรรม สมุดรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง 
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560
[24-03-2017]   โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
[18-03-2017]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
[22-11-2016]   กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[26-09-2016]   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[06-09-2016]   โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
[19-08-2016]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ 
กิจกรรมปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี ๒๕๕๙
[11-08-2016]   กิจกรรมปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี ๒๕๕๙ 
กิจกรรมพื่้นที่สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของเด็กเเละเยาวชน
[29-07-2016]   กิจกรรมพื่้นที่สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของเด็กเเละเยาวชน 
กิจกรรมคนไทย หัวใจเดียวกัน
[22-07-2016]   กิจกรรมคนไทย หัวใจเดียวกัน 
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2559
[02-07-2016]   กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2559 
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
[23-06-2016]   รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)  ประจำปี 2559
[23-06-2016]   รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559  
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบวาตภัย
[01-06-2016]   ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบวาตภัย 
กิจกรรมเวทีประชาคมระดับตำบล
[02-05-2016]   กิจกรรมเวทีประชาคมระดับตำบล 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
[22-04-2016]   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
[01-09-2015]   การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์
[12-08-2015]   โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์  
เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสมุด
[04-03-0016]   เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสมุด 
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.