สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    19-09-2566  1  0
2   โครงการฝึกอบรมใส่ใจข้อเข่าด้วยการใช้สมุนไพร    18-09-2566  1  0
3   โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 1 ต.สมุด    18-09-2566  2  0
4   โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 2 ต.สมุด    18-09-2566  2  0
5   ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์    12-09-2566  1  0
6   ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาอุทกภัย    12-09-2566  1  0
7   ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายคันกั้นน้ำถูกกัดเซาะ    11-09-2566  1  0
8   ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566    11-09-2566  3  0
9   กิจกรรม “การประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างฯ (สถานศึกษาพอเพียง"    08-09-2566  1  0
10   สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค    07-09-2566  0  0
11   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  doc120230830101719.JPG   30-08-2566  2  0
12   ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์  doc120230830101004.JPG   30-08-2566  3  0
13   ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์  doc120230830100609.JPG   30-08-2566  2  3
14   ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์  doc120230830100404.JPG   30-08-2566  6  1
15   โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพภายในตำบลสมุดเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230818161725.JPG   18-08-2566  4  1
16   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลสมุด    29-06-2566  24  0
17   รายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้ง  doc120230607152639.pdf   07-06-2566  156  97
18   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  doc120230410142439.pdf   10-04-2566  41  2
19   แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  doc120230309142433.pdf   09-03-2566  67  8
20   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567    08-03-2566  84  0
21   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566 ผลคะแนน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผลคะแนน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   03-03-2566  68  32
22   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   17-02-2566  68  902
23   ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2566  doc120230206092200.pdf   06-02-2566  70  4
24   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566  doc120230118162006.pdf doc220230118160219.xls   18-01-2566  78  8
25   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด doc220230118163258.pdf doc320230118163258.pdf   18-01-2566  69  7
26   แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย และแนวทางการลงโทษทางวินัย  doc120230118122810.JPG   18-01-2566  57  0
27   แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย  doc120230118122740.JPG   18-01-2566  60  1
28   ประกาศขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230118161049.pdf   28-11-2565  60  1
29   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  doc120230807154055.pdf   03-10-2565  7  14
30   ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   03-10-2565  63  1
31   ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565    05-08-2565  192  8
32   ประชาสัมพันธ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด    10-05-2565  190  4
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565  ประกาศ   18-04-2565  192  4
34   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   07-04-2565  232  5
35   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 2  doc120220411162918.pdf   05-04-2565  207  2
36   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220325165551.pdf doc220220325165551.pdf doc320220325165551.pdf doc420220328163147.jpeg   25-03-2565  199  23
37   ตรวจสอบการขุดดิน ถามดิน ในพื้นที่ตำบลสมุด  doc120220126163137.jpg   26-01-2565  220  5
38   ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564  ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2564   11-01-2565  172  0
39   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 ไตรมาส 1  doc120220411162824.pdf   10-01-2565  191  0
40   ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2565  doc120211225120506.ประกาศขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ65   03-12-2564  237  5
41   ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565  doc120211225115730.pdf doc220211225115730.ส   29-11-2564  223  3
42   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   14-10-2564  235  5
43   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)  doc120220411162624.pdf   07-10-2564  172  0
44   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 9  doc120220622115710.pdf   22-09-2564  177  3
45   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8  doc120220622115612.pdf   17-09-2564  171  2
46   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ ุ6  doc120220622115511.pdf   03-08-2564  173  4
47   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  doc120220622115412.pdf   30-06-2564  175  2
48   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันต้นไม้   08-06-2564  252  4
49   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  โคกหนองนาโมเดล โครงการจัดเก็บภาษี ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ก่อสร้างถนน ม.5 ก่อสร้างถนน ม.6 , ม.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2   08-06-2564  254  1
50   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4  doc120220622115244.pdf   28-05-2564  176  3
51   ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2564  doc120210521212734.jpg doc220210521212734.jpg doc320210521212913.jpg   21-05-2564  435  83
52   ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564    19-05-2564  276  0
53   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  doc120220622115033.pdf   13-05-2564  175  2
54   การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  doc120210407153420.pdf   07-04-2564  259  10
55   ประกาศรราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564  doc120210804133703.pdf   29-03-2564  254  7
56   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564    20-02-2564  209  0
57   ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส 1 ประจำปี 2564  doc120211225151425.zip   20-02-2564  206  2
58   ประกาศบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษณ์ ประจำปี 2564  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ราคาทุนทรัพย์ doc320210716170650.สมุด   16-02-2564  227  11
59   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210126111527.pdf   22-01-2564  259  6
60   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210122154002.pdf   22-01-2564  281  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.