สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด (จำนวน 2 ช่วง) ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220512152549.pdf   12-05-2565  60  3
2   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120210511214820.pdf   25-04-2564  176  7
3   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางข้ามและท่อลอดระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120210511215247.pdf   25-02-2564  157  3
4   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120210511215143.pdf   25-02-2564  146  6
5   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120210511215036.pdf   25-02-2564  167  4
6   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง  doc120210511214917.pdf   25-02-2564  163  3
7   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ  doc120210511214716.pdf   25-02-2564  121  2
8   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก (จำนวน 2 ช่วง))  doc120210511214559.pdf   25-02-2564  125  2
9   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก (เริ่มจากบ้านนางประเหยียด)  doc120210511214450.pdf   25-02-2564  122  2
10   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120210511214319.pdf   25-02-2564  131  3
11   ประกาศประกวดราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120210511211214.pdf   25-02-2564  127  3
12   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไตรมาสที่ 1) ปี 2564  doc120210126151236.pdf   26-01-2564  284  4
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563  doc120201026173604.pdf   22-10-2563  151  4
14   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201026173358.pdf   22-10-2563  157  3
15   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201026173211.pdf   15-10-2563  158  2
16   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563  doc120200715100741.pdf   03-07-2563  170  3
17   ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคาเรียนที่ 1/2563  doc120200715084000.pdf   30-06-2563  191  1
18   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715083016.5 (10-06-63)   10-06-2563  175  1
19   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715082652.3 (10-06-63)   10-06-2563  160  1
20   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715082528.2 (10-06- 63)   10-06-2563  168  0
21   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715091410.2   22-05-2563  174  1
22   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715091227.pdf   22-05-2563  153  2
23   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715091051.5   22-05-2563  158  2
24   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  doc120200715081215.5 (22-05-63)   22-05-2563  138  0
25   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715081002.3 (22-05-63)   22-05-2563  202  0
26   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715080836.2 (22-05-63)   22-05-2563  150  0
27   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  doc120200715083833.8 (19-05-63)   19-05-2563  133  0
28   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715083632.7 (19-05-63)   19-05-2563  168  0
29   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง (เส้นบ้านนางฤทัยวรรณ)  doc120200715083455.6(2) 19-05-63   19-05-2563  152  0
30   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง (เส้นบ้านนางสมร)  doc120200715083241.6(1) 19-05-63   19-05-2563  161  0
31   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ  doc120200715082839.4 (19-05-63)   19-05-2563  187  0
32   ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715080638.1 (19-05-63)   19-05-2563  141  0
33   ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านทุ่งมนตะวันออก หมู่ที่ 1  doc120200715075712.1   19-05-2563  147  0
34   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563  doc120200715100639.pdf   02-04-2563  165  0
35   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  doc120200715085328.3 (28-01-63)   28-01-2563  141  0
36   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715085207.1 (28-01-63)   28-01-2563  135  0
37   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์ติคคอนกรีต (โดยปูทับผิวทางคสล.)  doc120200715084415.6 (28-01-63)   28-01-2563  131  0
38   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ  doc120200715084545.pdf   22-01-2563  133  0
39   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกของสำนักปลัด  doc120200715081708.pdf   06-01-2563  138  0
40   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563  doc120200715100524.pdf   02-01-2563  133  0
41   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120200715084745.6 (17-12-62)   17-12-2562  133  0
42   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715082340.2 (17-12-62)   17-12-2562  134  0
43   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715082143.1 (17-12-62)   17-12-2562  135  0
44   ประกาศผู้ชนะจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715081936. 7 (17-12-62)   17-12-2562  141  0
45   ประกาศผู้ชนะจ้างผู้ทำการแสดงฯ ตามโครงการเทศกาลของดีตำบลสมุด ประจำปี 2562  doc120200715085010.pdf   02-12-2562  133  0
46   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านสมุด  doc120200715092239.7   29-11-2562  136  0
47   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านโชคบรันพัฒนา  doc120200715092116.2   29-11-2562  131  0
48   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บ้านทุ่งมนตะวันออก  doc120200715092008.1   29-11-2562  134  0
49   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านตาปาง  doc120200715090850.6   29-11-2562  137  0
50   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 6  doc120200715081353.6 (29-11-62)   29-11-2562  133  0
51   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200106092237.PDF   01-11-2562  185  10
52   ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคาเรียนที่ 2/2562  doc120200715084208.pdf   31-10-2562  131  0
53   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200715081525.pdf   28-10-2562  124  0
54   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200714210023.pdf   28-10-2562  125  0
55   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562  doc120200715101319.pdf   03-10-2562  125  0
56   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว (ข้างร.ร.หนองยาว)  doc120200715191318.8   09-08-2562  124  0
57   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว (บ้านนายประสิทธิ์)  doc120200715191200.8   09-08-2562  130  1
58   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสมุด  doc120200715191021.7   09-08-2562  135  0
59   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง  doc120200715190855.6   09-08-2562  127  0
60   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง (บ้านนายกวีวัฒน์)  doc120200715190643.5   09-08-2562  132  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.