สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภา อบต.
______________________________________________________________________________________________
งานกิจการสภา อบต.
 

ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือนัดประชุมสภาฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง

ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำปี พ.ศ. 2566

1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

2. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

3. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

4. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

5. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

6. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

7. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

8. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

9. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

10. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

11. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

12. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

13. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

ประจำปี พ.ศ. 2567

1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

2. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

3. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

4. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ประกาศ/ระเบียบ/กฎหมาย

สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565

 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.