สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=172
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://samut.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=1
  http://samut.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=3
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=160
  https://samut.go.th/editor5/source/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B
n2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8
n%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-.pdf
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1
n%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=contact
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=145
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=157
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  https://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%E0%B8%82%E0%B9%
n88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B
n8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
  https://samut.go.th/page.php?pagename=allpic&menuid=1&n=%E0%B8%A0%E0%B
n8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0
n%B8%A1
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  https://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=177
 O8 Q & A
  https://samut.go.th/page.php?pagename=webboard
 O9 Social Network
  https://samut.go.th/index.php
    การดำเนินงาน
 O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E1%BC%B9%B4%D3
n%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2
n%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%
nB9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  https://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=11&n=%E0%B8%A3%E0%B8
n%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%
nB8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E
n0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
    การให้บริการ
 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  https://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%E0%B8%84%E0%B8%
nB9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
n8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
  https://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=148
  https://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=133
 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%A2%E9%CD%C1%D9%
nC5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3#
 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D
n2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
  http://samut.go.th/pollresult.php
 O18 E-Service
  http://samut.go.th/e_service.php
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E1%BC%B9%A1%D2%
nC3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%E1%BC%B9%A1%D
n2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
 O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%BC%C5%BB%C3%
nD0%A1%D2%C8%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=29&n=%BB%C3%D0%A1
n%D2%C8%BC%D9%E9%E0%CA%B9%CD%C3%D2%A4%D2
 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%
nC5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D
n2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B4%D7%CD%B9
 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%C
nD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การปฎิบัติงาน
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=147
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%
nC2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=31&n=%A1%D2%C3%B4%D3%
nE0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D
n2%C3%20%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%
nA1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%BE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D
n1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=173
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E1%B9%C7%BB%AF%
nD4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A
n7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid=18&n=%
nE1%B9%C7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%C
nD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=chanel&n=%AA%E8%CD%A7%B7%D2%A7%E1
n%A8%E9%A7%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%
nA8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=159
 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%A2%E9%CD%C1%D9%
nC5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C
n2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=20&n=%
nA2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%C
nD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220417160839.pdf
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://samut.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=75&menuid=1&n=%C0%
nD2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
    นโยบาย No Gift Policy
 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=41&n=%
nE0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D
n2%C3
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220412105042.jpg
  http://samut.go.th/doc_news/doc220220424230945.pdf
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
    แผนป้องกันการทุจริต
 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=36&n=%E1%BC%B9%BB%AF%
nD4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B
n5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=36&n=%
nE1%BC%B9%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B
n7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=37&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B
n9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8
n%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=37&n=%
nC3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B
n4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4
n%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B
 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D
n2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=38&n=%
nC3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A
n7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=158
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=162
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%A1%D2%C3%BB%C3%
nD0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B
n5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=35&n=%A1%D2%C3%B4%D3%
nE0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D2%C1%E0%C
nA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=35&n=%
nA1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A
n4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220419144732.pdf
    มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 หน้า

 

 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.