สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=172
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://samut.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=1
  http://samut.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=3
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=160
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=120
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=123
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=124
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=125
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1
n%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=139
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=contact
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=145
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=157
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C
n3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=155
  http://samut.go.th/page.php?pagename=video_view&news_id=1
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=1&n=%A8%B4%CB%C1%D2
n%C2%A2%E8%D2%C7
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
  http://samut.go.th/page.php?pagename=webboard
 O9 Social Network
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=163
  http://samut.go.th/index.php
    การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E1%BC%B9%B4%D3
n%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2
n%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%
nB9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=5&n=%C3%D2%C2%A7%D2
n%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%C
nD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=19&menuid=5&n=%
nA4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9#
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=17&menuid=5&n=%
nA4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=15&menuid=5&n=%
nA4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%A2%E9%CD%C1%D9%
nC5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3#
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D
n2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
  http://samut.go.th/pollresult.php
 O17 E-Service
  http://samut.go.th/e_service.php
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E1%BC%B9%A1%D2%
nC3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%E1%BC%B9%A1%D
n2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%BC%C5%BB%C3%
nD0%A1%D2%C8%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=29&n=%BB%C3%D0%A1
n%D2%C8%BC%D9%E9%E0%CA%B9%CD%C3%D2%A4%D2
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%
nC5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D
n2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B4%D7%CD%B9
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%C
nD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การปฎิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=147
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=28&n=%E1%BC%B9%A1%D2%
nC3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=7&n=%A2%E9%CD%BA%
nD1%AD%AD%D1%B5%D4%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%C3%D2%C2%A8%E8%D2%C2%BB%C3%D
n0%A8%D3%BB%D5
  https://drive.google.com/file/d/1LZYS5KdGhOgx8CL6yVYiQoEhXu7jt20L/view
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=10&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D
n2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=11&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D
n0%A8%D3%BB%D5
    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%
nC2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=31&n=%A1%D2%C3%B4%D3%
nE0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D
n2%C3%20%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%
nA1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%BE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D
n1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=173
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E1%B9%C7%BB%AF%
nD4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A
n7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid=18&n=%
nE1%B9%C7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%C
nD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://samut.go.th/page.php?pagename=chanel&n=%AA%E8%CD%A7%B7%D2%A7%E1
n%A8%E9%A7%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%
nA8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=159
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%A2%E9%CD%C1%D9%
nC5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C
n2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=20&n=%
nA2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%C
nD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220417160839.pdf
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  http://samut.go.th/page.php?pagename=contact
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://samut.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=75&menuid=1&n=%C0%
nD2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=41&n=%
nE0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D
n2%C3
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220412105042.jpg
  http://samut.go.th/doc_news/doc220220424230945.pdf
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=42&n=%A1%D2%C3%C1%D5%
nCA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=42&n=%
nA1%D2%C3%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D
n2%C3
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=166
    แผนป้องกันการทุจริต
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=36&n=%E1%BC%B9%BB%AF%
nD4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B
n5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=36&n=%
nE1%BC%B9%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B
n7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=37&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B
n9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8
n%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=37&n=%
nC3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B
n4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4
n%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%C3%D2%C2%A7%D2%
nB9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D
n2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=38&n=%
nC3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A
n7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=158
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://samut.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=162
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%A1%D2%C3%BB%C3%
nD0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B
n5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=35&n=%A1%D2%C3%B4%D3%
nE0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D2%C1%E0%C
nA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=35&n=%
nA1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A
n4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://samut.go.th/doc_news/doc120220419144732.pdf
 หน้า 1 | 

 

 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.